Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Kasy online będą mogły być używane dopiero po 1 stycznia 2019.

Uwaga: Uwzględniając aktualny stan prac nad nowymi przepisami, najwcześniej kasy fiskalne ONLINE mogą pojawić się na rynku w IV kwartale 2018 r.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

  1. Kasa fiskalna będzie dalej posiadała sprzętowe zabezpieczenie danych, oparte na pamięci fiskalnej i pamięci paragonów (tzw. pamięci chronionej), natomiast nie będzie obowiązkowe stosowanie kopii elektronicznej.
  2. Kasa będzie drukowała papierowe paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny.
   E-paragony będą dostępne dla wszystkich kupujących, również tych płacących gotówką, po wprowadzeniu specjalnego kodu nabywcy.
  3. Kasa będzie przypisana do podatnika, a jego dane zapisane w module fiskalnym.
  4. Kasa onlinowa będzie kontaktowała się z centralnym serwerem.
   Na etapie uruchomienia kasy (fiskalizacji) przekaże do repozytorium dane o sobie i właścicielu kasy, zwrotnie otrzymując przydzielony numer ewidencyjny.
   W trakcie eksploatacji kasa będzie przekazywać dane o sprzedaży.
  5. Każda kasa będzie współpracowała z terminalem płatniczym.

   Ważne! Ustawa zakłada, że podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE). Osoby, które instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogły skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

Uwaga! Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w ustawie, nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.

Rozporządzenie zmieniającej ustawę o VAT zawiera harmonogram wprowadzania kas ONLINE. W pierwszej kolejności obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas zostaną objęci przedsiębiorcy świadczący usługi:

a) od 01.01.2019 r. - naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

b) od 01.01.2019 r. -  dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,

c) od 01.07.2019 r. - związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

d) od 01.01.2020 r. - fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawników, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Najczęściej pojawiające się pytania

 • Czym różni się kasa którą aktualnie posiadam od kasy ONLINE?

  Kasa ONLINE ma wiele różnic funkcjonalnych.

  Najistotniejsze to:

  - nośnik elektronicznej kopii paragonów będzie niedostępny dla użytkownika
  (możliwość odczytu danych tylko za pośrednictwem komputera),
  - bezpośrednia transmisja danych do serwerów fiskusa,
  - w pamięci fiskalnej będzie zapisywane dużo więcej danych,
  - wprowadzono wymóg stosowania standardów kryptograficznych opartych o rozwiązania sprzętowe.

 • Od kiedy będą w sprzedaży kasy ONLINE?

  Uwzględniając aktualny stan prac nad nowymi przepisami, najwcześniej kasy fiskalne ONLINE mogą pojawić się na rynku w IV kwartale 2018 r.

 • Czy muszę kupować nową kasę?

  W pierwszej kolejności warto sprawdzić od kiedy przedsiębiorcę z danej branży zacznie obowiązywać ONLINE. Daty są różne, zależne od segmentu rynku.

 • Co mam zrobić z kasą, którą już posiadam a wciąż nadaje się do użytku, czyli ma obowiązującą homologację i nie ma zapełnionej pamięci fiskalnej?

  Jeżeli użytkownik jest posiadaczem kasy fiskalnej która ma obowiązującą homologację i nie ma zapełnionej pamięci fiskalnej oraz nie jest zobligowany do stosowania kas ONLINE to może w dalszym ciągu je stosować.

 • Jakie poniosę koszty zmiany na ONLINE?

  Kasy w wersji ONLINE nie powinny być dużo droższe od wersji wcześniejszych.
  Istotną kwestią jest fakt, że podatnicy, którzy zostaną zobligowani do wymiany swoich kas na ONLINE będą mogli ponownie skorzystać z odliczenia. Kwota odliczenia to maksymalnie 700 złotych netto, jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia.

 • Czy kasy bez funkcji ONLINE mogą służyć jako kasy rezerwowe?

  Jeżeli podatnik przepisami prawa zobligowany jest do stosowania kasy ONLINE, jego kasą rezerwową musi być również kasa ONLINE. W przypadku gdy podatnik nie jest objęty obowiązkiem stosowania kas ONLINE, może stosować jako rezerwową -  kasę z elektroniczną kopią paragonu.

Dlaczeko wprowadzane są kasy online?

1 . Zwiększenie skuteczności działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wdrożenie zmian prawnych, organizacyjnych oraz niezbędnych rozwiązań informatycznych.

2. Modernizacja systemu kas rejestrujących umożliwi gromadzenie na poziomie centralnym danych na temat obrotu i kwot podatku ewidencjonowanych na poszczególnych urządzeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia szarej strefy, a w konsekwencji zwiększy wysokość wpływów budżetowych.


Aktualizacja 08.11.2018

Nowa rzeczywistość fiskalna z kasami on-line (repozytoryjnymi) zastanie nas później niż sądziliśmy. 1 października, od kiedy miała obowiązywać nowa ustawa, minął już ponad miesiąc temu, a do tej pory nie ma oficjalnego stanowiska rządu odnośnie przesunięcia terminów określonych w projekcie. Jeżeli wierzyć pogłoskom, wszystkie terminy wymiany urządzeń fiskalnych na nowe kasy on-line (repozytoryjne) zostaną przesunięte o 6 miesięcy. Taki układ prawny ma kilka ważnych konsekwencji, o których poniżej:

1. Rozporządzenie określające terminy fiskalizacji i zwolnienia zostanie wydane w wersji, w której nie ma ani słowa o nowych kasach. Przedstawiony przez MF projekt (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316756) zawiera kosmetyczne zmiany w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

2. Obecnymi kasami z kopią elektroniczną będziemy cieszyli się dłużej. Nawet, jeżeli wydaje się to komuś pozbawione sensu, w szczególnym przypadku rozpoczynania działalności np. nowej restauracji, obowiązkiem jest zakupienie i użytkowanie dostępnej na rynku kasy rejestrującej z kopią elektroniczną od pierwszej transakcji. Następnie, pod koniec przyszłego roku, gdy klient zostanie zobowiązany ustawą do posiadania nowej kasy on-line, będzie musiał zakupić nową kasę z nową homologacją. Wtedy otrzyma kolejny odpis 700 zł na zakupioną kasę on-line.

3. Do czasu wejścia w życie ustawy obowiązuje odpis 700 zł tylko na kasy z kopią elektroniczną (dla tych podatników, którym się należy).

4. Do czasu wejścia w życie ustawy można wymieniać pamięci fiskalne w kasach z kopią papierową.


Aktualizacja 01.10.2018

W związku z pojawianiem się w mediach, nie zawsze precyzyjnych, informacji dotyczących kas on-line (zwanych także repozytoryjnymi) pragniemy zaktualizować bieżący stan wdrażania tego projektu.

Prawo techniczne

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii jest prawem od 9 lipca tego roku. Rozporządzenie umożliwia przygotowanie i homologację nowych urządzeń. Do końca września żadna z firm nie uzyskała homologacji na nowe modele współpracujące z repozytorium.

Projekt zmiany Ustawy o podatku od towarów i usług (druk 2503)

Jest to kluczowy element nowej układanki prawnej. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom ustawa nie wejdzie w życie w październiku. Nowym, prawdopodobnym terminem jest procedowanie ustawy w najbliższych miesiącach, tak by mogła zostać podpisana przez prezydenta w listopadzie lub grudniu i zacząć działać od 1 stycznia 2019. Chociaż nie zapadły jeszcze żadne konkretne decyzje, uważa się, że podobnemu przesunięciu ulegną określone w projekcie terminy obowiązkowej wymiany kas rejestrujących dla wyszczególnionych tam grup podatników. Jeżeli te informacje zostaną potwierdzone będzie to oznaczać, że pierwsza grupa podatników musiałaby rejestrować sprzedaż na kasach repozytoryjnych od 1 kwietnia 2019.

Formalnie projekt musi zostać rozpatrzony na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, przegłosowany w Sejmie i w Senacie oraz uzyskać podpis Prezydenta RP. Sytuację można monitorować na stronach www.sejm.gov.pl

Rozporządzenia wykonawcze

Nowe brzmienie Ustawy VAT, gdy już będzie, wymaga jeszcze nowych rozporządzeń wykonawczych: określających terminy instalacji kas i funkcjonujące zwolnienia, określających sposób realizacji odpisu 700zł i wreszcie określających sposób użytkowania kas (w tym obowiązek przesyłania danych do repozytorium). Projekty tych rozporządzeń nie zostały jeszcze ujawnione przez Ministerstwo Finansów i oczekujemy na ich treść.